Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng: PGS.TS Nguyễn Văn Hùng

 
- Phụ trách chung các công tác trong toàn Trường.

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, hành chính, quản trị, tài chính và các khoa chuyên môn.

- Trực tiếp làm Trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh

 

 

Phó Hiệu trưởng: TS Nguyễn Thị Hoa Lý

 

  

 


- Phụ trách công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

- Trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm Du học Nhật Bản

 

 

Phó Hiệu trưởng: Ths Nguyễn Văn Tạo


 - Phụ trách công tác đào tạo ngắn hạn, tuyển sinh, thi đua khen thưởng, công tác sinh viên.

- Trực tiếp làm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Cộng Đồng.