Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Tổng hợp

Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết các hội nghị, quản lý và sử dụng các trang thiết bị của phòng họp, phòng khách; Quản lý điều hành phương tiện giao thông phục vụ công tác; Đảm bảo, an ninh trật tự trong nhà trường

(Điều 5  theo quyết định 06 ngày 26/4/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đông)

Phòng Tổ chức – Tổng hợpcó chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức - cán bộ; công tác hành chính, xây dựng kế hoạch; quản lý công tác tài chính; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư  của nhà trường và an ninh trật tự trong nhà trường. Phòng có nhiệm vụ cụ thể như sau:

Vế công tác tổ chức

1. Nghiên cứu, đề xuất về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị,  trong trường và thực hiện các thủ tục thành lập, giải thể các đơn vị theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

2. Xây dựng trình Hiệu trưởng dự kiến về chỉ tiêu nhân lực; tổ chức việc tuyển dụng, tiếp nhận, phân công công tác, hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và nghị quyết của HĐQT.

3. Tham mưu giúp Hiệu trưởng quy trình đánh giá cán bộ, viên chức, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động.

4. Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, và người lao động.

Vế công tác quản trị vật tư, thiết bị, cơ sở vật chất

5. Tổ chức, xây dựng và quản lý cơ sở vật chất hạ tầng của nhà trường bao gồm: xây mới, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo phòng ốc, điện, nước....

6. Phối hợp với các phòng ban, khoa xây dựng kế hoạch và dự toán các loại trang thiết bị, vật tư của trường.

7. Thực hiện cấp phát, quản lý máy móc, trang thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và làm việc theo quy định.

Về công tác hành chính

8. Tiếp nhận, xử lý, quản lý và tổ chức lưu trữ các loại công văn đi, đến và văn bản nội bộ đúng quy trình.

9. Quản lý con dấu của trường theo quy định của nhà nước.

10. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên theo yêu cầu công tác.

11. Tổ chức công tác lễ tân, khánh tiết các hội nghị, quản lý và sử dụng các trang thiết bị của phòng họp, phòng khách; Quản lý điều hành phương tiện giao thông phục vụ công tác; Đảm bảo, an ninh trật tự trong nhà trường

12. Tổng hợp các nội dung công tác của trường và báo cáo theo quy định.

Về công tác tài chính

13. Lập dự toán thu, chi ngân sách báo cáo Hiệu trưởng;

14. Quản lý và cấp phát các nguồn thu, chi, quản lý tiền mặt, chứng từ sổ sách theo đúng quy định.

15. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lập báo cáo, quyết toán thu chi, quyết toán tài chính theo quy định.

16. Phòng có 1 trưởng phòng, 1-2 phó phòng và nhân viên.

Comments