Cơ cấu tổ chức

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Chủ tịch HĐQT: PGS.TS Lê Văn Hùng

- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Lê Văn Hãnh

- Ủy viên HĐQT:  

Ông Lê Minh Huân

Bà Lê Thị Đức

Ông Phạm Văn Ca

Ông Nguyễn Văn Tạo

Ông Nguyễn Văn Tuấn

II. BAN GIÁM HIỆU

- Hiệu trưởng: PGS.TS Lê Văn Hùng

- Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

- Phó Hiệu trưởng: Ths Nguyễn Văn Tạo

III. CHI BỘ

- Q.Bí thư: Đồng chí Cà Ngọc Chung

IV. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HCM

- Bí thư đoàn trường: Ths Nguyễn Văn Minh

- Phó bí thư đoàn trường: Bùi Văn Tú

V. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính – Tổng hợp:

- Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Trịnh

2. Phòng ĐT- NCKH

- Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý

- Phó trưởng phòng: Cà Ngọc Chung

5. Phòng công tác sinh viên

- Trưởng phòng: TS. Hoàng Ngọc Trí

VI. CÁC KHOA

1. Khoa cơ bản

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phước Nhuận

2. Khoa Kế toán

Phó Chủ nhiệm khoa: TS Nguyễn Tiến Mạnh

3. Khoa QTKD và Tài chính ngân hàng

Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Văn Hùng

Phó trưởng khoa: TS Đinh Văn Đãn

4.  Khoa Quản lý đất đai và xây dựng

            Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng

5.  Khoa Công nghệ thông tin

VII. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Giáo dục Cộng Đồng

- Giám đốc trung tâm: Ths. Nguyễn Văn Tạo

- Phó giám đốc trung tâm: Ths. Nguyễn văn Minh

2. Trung tâm ngoại ngữ và hợp tác Quốc tế

 - Giám đốc trung tâm: TS. Nguyễn Thị Hoa Lý