Đợt học GDQP - An Ninh năm học 2014 - 2015

Sáng ngày 08/09/2014 Trường đại học Thành Đông tổ chức khai mạc lớp học giáo dục quốc phòng cho sinh viên.

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới. Mục tiêu của giáo dục quốc phòng là giáo dục cho học sinh, sinh viên lòng yêu nước; niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để HS, SV nhận thức đầy đủ hơn quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

           Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị định của Đảng, Chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng Trường Đại học Thành Đông đã tổ chức lớp học giáo dục quốc phòng cho sinh viên tại Trường Đại học Thành Đông. Sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Đại học Thành Đông nói riêng luôn phát huy truyền thống anh hùng của dân tộc, của quân đội, đi bất cứ nơi đâu khi tổ quốc gọi, sẵn sàng huy sinh để bảo vệ tổ quốc.

Một số hình ảnh lớp học giáo dục quốc phòng tại Trường Đại học Thành Đông:

          IMG_0829.JPG

          IMG_0840.JPG

          IMG_0839.JPG

          IMG_0849.JPG

Comments