Giới thiệu Các khoa

Trường Đại học Thành Đông có 5 khoa: Cơ bản, Kế toán, Tài chính-Quản trị kinh doanh, Xây Dựng-Quản lý đất đai, Công nghệ thông tin và đang đào tạo 6 chuyên ngành.

1.      Khoa cơ bản

     Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Phước Nhuận

      Danh sách giảng viên thực hiện chương trình

 Giảng viên

PGS.Nguyễn Thị Phước Nhuận

PGS.Trần Khánh Đức

ThS.Hà Thị Thảo

ThS. Nguyễn Minh Tiến

ThS. Nguyễn Thị Bích Thảo

ThS. Đặng Thị Mai

ThS. Nguyễn Xuân Tiến

ThS. Trần Thị Hoa

Phạm Văn Mừng

CN. Vũ Văn Huy

Đồng Thị Lương

CN Cà Ngọc Chung

Mr David Tiddy

CN. Nguyễn Thị Lan Anh

 

2.      Khoa Kế toán

     Trưởng khoa: PGS.TS. Bùi Bằng Đoàn

     Danh sách giảng viên thực hiện chương trình
 

Giảng viên

PGS.TS.Bùi Bằng Đoàn

PGS.TS.Nguyễn Thị Tâm

PGS.TS. Bùi Minh Trí

PGS.TS. Quyền Đình Hà

Ths.Lê Khắc Bộ

Ths. Trần Đức Trí

ThS. Nguyễn Trung Thành

ThS. Trần Văn Thanh

ThS. Trần Thị Minh Nguyệt

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

ThS. Nguyễn Quốc Phóng

ThS. Đỗ Thị Thảnh

ThS. Trần Huy Hùng

Ths.Nguyễn Thị Thu

CN Phạm Thị Thu

 

 

3.      Khoa QTKD và Tài chính Ngân hàng

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngoan

Danh sách giảng viên thực hiện chương trình

 


Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngoan

TS. Nguyễn Hữu Kháng

TS. Nguyễn Mậu Dũng

ThS. Nguyễn Văn Minh

ThS. Nguyễn Thị Mơ

ThS. Hồ Ngọc Hà

ThS. Lê Thị Lan

ThS. Lê Khắc Bộ

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huệ

ThS. Hoàng Sĩ Thính

Ts.Nguyễn Thị Thu Quỳnh

Ths. Nguyễn Thị Tuyết lan

ThS. Nguyễn Hồng Bình

CN Lê Minh Tân

 

4.      Khoa Quản lý đất đai và xây dựng

      Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng

     Danh sách giảng viên thực hiện chương trình 

Giảng viên

PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng

PGS.TS Đào Thị Vọng

PGS.TS Huỳnh Quang Hà

PGS.TS. Phạm Ngọc Dũng

PGS.TS. Trần Văn Chính

PGS.TS.Hà Thị Thanh Bình

TS Đào Thị Thu

TS Nguyễn Thị Mùi

ThS. Phạm Thị Nguyệt

Ths. Nguyễn văn Lợi

Ths. Nguyễn Đăng Điềm

Ths Hà Minh Đức

Ths Trịnh Hoàng Tú

Ths Trần Thị Liên

ThS. Đặng Đình Huy

ThS. Phạm Thị Như Trang

ThS. Bùi Thị Xuyến

ThS. Nguyễn Đức Thuận

Ths Trần Thị Kim Lan

 

5.      Khoa Công nghệ thông tin

Trưởng khoa: TS. Hà Mạnh Đào

Danh sách giảng viên thực hiện chương trình 

Giảng viên

PGS.TS. Bùi Minh Trí

TS. Hà Mạnh Đào

TS. Nguyễn Duy Bình

ThS.Tiêu Văn Giang

Ths. Nguyễn Thị Thảo

Ths.Trần thị Thu Huyền

Ths.Phạm Thị Thu Hồng

Ths.Hoàng Thị Hà

Ths. Nguyễn Thị Thảo

ThS. Nguyễn Minh Tiến

ThS. Nguyễn Đăng Khoa

ThS. Đặng Đình Đức

ThS. Trần Đức Cường

Ths. Bùi Thanh Huyền

CN. Phạm Thu Thuận

CN Phạm Thị Trang

 

Comments