Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Thực hiện kê hoạch số 60-KH/ĐUK ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh Hải Dương về việc Học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

            Ngày 13/9/2014 Chi bộ trường Đại học Thành Đông đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triển và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

            Về dự và chỉ đạo Hội nghị có:

            1. PGS.TS Lê Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung Ương Đảng; Báo cáo viên Trung Ương.

            2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh Hải Dương.

            3. Đồng chí: Cà Ngọc Chung - Phó Bí thư chi bộ trường Đại học Thành Đông

            4. TS.NGƯT Hoàng Ngọc Trí - Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đông.

            5. ThS Nguyễn Văn Tạo - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đông

            Qua Hội nghị tất cả cán bộ, giảng viên, các em sinh viên đã nắm được những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm để xây dựng, phát triển các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Hải Dương theo hướng toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ; thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ, khoa học; tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, sinh viên phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, nghĩa vụ công dân, ý thức pháp luật, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác được giao, góp phần lãnh đạo tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội XI.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

1 (1).JPG

PGS.TS Lê Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung Ương Đảng; Báo cáo viên Trung Ương quán triệt nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (khóa XI)

2.JPG

3.JPG
Toàn cảnh Hội nghị

4.JPG

Đ/c Cà Ngọc Chung - Phó Bí thư chi bộ trường Đại học Thành Đông kết luận và bế mạc Hội nghị

Comments