Liên thông Đại học ngành Luật Kinh Tế

Quyết định số 5768/QĐ-BGDĐT về việc giao cho Trường Đại học Thành Đông đào tạo trình độ đại học ngành Luật kinh tế, mã số: 52380107 kể từ ngày 24/11/2015.
Trường Đại học Thành Đông thông báo tuyển sinh liên thông đại học, như sau:


THÍ SINH THAM KHẢO THÊM TẠI MỤC: LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG